رشته اي كه در بين 116 كشور جهان در آلمان قهرمان جهان شد اما ديده نشد !. رشته اي كه هر روز اسير يك حاشيه است ! كه در تازه ترين نوع آن سرپرست مي گويد من در انتخابات ثبت نام نكرده ام، اما يكي ديگر از همان فدراسيون كه دبير مجمع هم است مصاحبه مي كند و مي گويد كه نه اين چنين نيست ! " تا آنجا که می دانم و مستندات نشان می دهد ایشان فرم ها را تکمیل و مدارک را تحویل داده است ! " خوب طبيعي است كه در ابتداي كارو به قول معروف در شرايطي كه " نه بدار است و نه ببار " اين نوع ناهماهنگي ها واينكه چه كسي راست مي گويد، طبيعي است كه فكر كنيم خبر ازبروزحاشيه ها و ناهماهنگي هاي ديگري در آينده باشد لذا وقتي كه حاشيه را فدراسيون كاراته دامن بزند ديگر چه توقعي از حاشيه سازان خارج از فدراسيون بايد داشت !